Event

[English content] Lễ hội (Festival) là một sự kiện mà bản thân sự ra đời, phát triển và tồn tại của nó không nhắm vào mục tiêu thương hiệu nhưng lại là chất liệu đắt nhất, hiệu quả nhất để xây dựng một thương hiệu địa phương, vùng hay cả một quốc gia nơi diễn ra Lễ hội đó. Bởi thế, lễ hội là một loại hình sự kiện đặc biệt mang đậm tính chất văn hoá – xã hội, yếu tố gắn kết cộng đồng, nhận được sự đồng cảm và tham gia tích cực của người dân địa phương cũng như du khách trong và ngoài nước.

Quy trình

Thu thập thông tin
Phân tích thông tin & hình thành ý tưởng
Xây dựng hồ sơ dự án
Xây dựng nội dung & kế hoạch chi tiết
Triển khai chính thức
Kết thúc & tổng kết dự án

Dự án tiêu biểu