Vietnam Development Forum 2016

Exterior

Diễn đàn phát triển Việt Nam 2016.
Facitilating and Action Oriented Government -New Driving force for development.
Tại Diễn đàn VDF 2016 với chủ đề “Chính phủ kiến tạo và hành động – động lực mới cho phát triển”, Bộ trưởng Dũng khẳng định: Việt Nam muốn lắng nghe các chuyên gia hàng đầu quốc tế có ý kiến thảo luận, đưa ra các khuyến nghị xoay quanh một số nội dung chủ yếu mà Chính phủ Việt Nam đang quan tâm, cần tham vấn.
“Việt Nam hơn lúc nào hết cần những đánh giá của các chuyên gia về triển vọng kinh tế Việt Nam 2016 – 2020, những yếu tố tác động và những thách thức cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong những năm tới. Định hướng và mục tiêu chiến lược về phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam hiện nay khá rõ, nhưng Việt Nam rất cần tham vấn các chuyên gia về các khuyến nghị giải pháp khả thi để hiện thực các mục tiêu đó, nhất là trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi và khó dự đoán”.

Join our
mailing list

to stay up date

Please enter a valid e-mail